Abgeschlossene Promotion: Till Hofmann

09.10.2023
Till mit Doktorhut

Am Mittwoch den 20. September 2023 hat Till Hofmann seine Dissertation "Towards Bridging the Gap between High-Level Reasoning and Execution on Robots" erfolgreich verteidigt.